Forsøgshaven

af Egvad Egnshistoriske Samling

Forsøgs- og forevisningshave

Det var borgerforeningen, oprettet 1913, der bl.a. havde til formål at står for byens forskønnelse.

Og derfor tog foreningen initiativ til oprettelse af, som der står: et '''Lystanlæg.''' ''' ''' I begyndelse
blev der forhandlet med aktionærerne i Aktieplantagen om et samarbejde, og fik da også et tilbud
på noget jord, som Borgerforeningen mente at være for dårlig til anlæggelse af græsplæne m.m.
Planerne om et lystanlæg lå nu stille indtil 1920, da foreningen indgik et samarbejde med
Landboforeningen, der ønskede at anlægge og drive en forevisningshave. Borgerforeningen skulle
købe et passende areal, som landboforeningen så skulle drive. I 1921 blev der så købt et stykke
jord af gårdejer Sørens Vestergaard, vist nok med den klausul, at der ikke måtte holdes dans eller
udskænkes stærke drikke på arealet. Der var de første år en port ind til haven, og der blev
ligeledes opsat borde og bænke. Haven blev de første år passet af rebslager Jens Peder
Mikkelsen, der havde haft rebslageri Skolegade 5 og lærer P. H. Gejel, der i 20 år var sekretær for
Landboforeningen og meget haveinteresseret og var en af plantningens pionerer på egnen, og
gjorde et stor arbejde for anlæg af haver, og han var fra 1921 leder af Landbo og
Borgerforeningen forevisningshave i Tarm. 1927 drøftede man i borgerforeningen, om der kunne
spares lidt på lønnen til Gejel og Mikkelsen. Efterfølgeren som havemand i forsøgshaven var i
øvrigt Mads Jensen, Skjernvej. I 1929 blev der bygget et mindre materialeskur til havepasserens
redskaber, og endvidere blev borde og bænke i haven repareret. Desuden skulle broen over
kanalen delvis fornyes. Men fra 1929 overtog Mads Jensen, der boede på Skjernvej pasningen af
haven. Mads var meget dygtig havemand og havde stor ordenssans og skaberevne, der kom alle
til gode. Der blev forsøgt med forskellige afgrøder, og der var forskellige sorter af frugttræer. De
mange frugter og forskellige grøntsager kunne så købe i haven. Borgerne kunne fryde sig over en
smuk og velpasset have, som Mads passede til punkt og prikke i 28 år. Han havde også et lille
jordstykke langs banen på Skjernvej, som han drev de sidste år, inden han i 1965 flyttede ind på
Tarm Alderdomshjem i Skolegade. De blomster og grøntsager Mads dyrkede på Skjernvej var
også meget eftertragtet. '''' '' '' ''Haven overgik til borgerforeningen '' Samarbejdet med
Landboforeningen ophørte i 1943 og da overgik forevisningshaven til Tarm Borgerforening. I
årenes løb er der både købt jord til og solgt jord fra, - bl.a. da kommunen havde planer om at
udvide viadukten.
''Flagalle og kæmpeflag'' Allerede i 1934 tog borgerforeningen initiativ til en flagalle gennem Tarm
by. Den 23. april var det iflg. Dagbladet tanker om at etablere én flagalle gennem Tarm. Man
regnede med at flagene kunne vaje første gang på grundlovsdag. Samtidig blev der rejst en høj
flagstang i Forevisningshaven, og hertil blev anskaffet et kæmpeflag.
''Forsøgshaven nedlægges'' Da Mads Jensen, Skjernvej i 1957 stoppede med at passe
Side 1 af 4 Downloaded fra HistoriskAtlas.dk/Forsøgshaven_(16503) d. 11. december 2019
forsøgshaven, blev man enige om at den skulle nedlægges og der måtte en omlægning til. Det
skete ved hjælp af frivillige, med kornhandler Knud Martinsen, som primus motor. I 1958 sendte
man fra borgerforeningen et andragende til sognerådet, da man ønskede at drøfte havens
vedligeholdelse i forbindelse med en omlægning til et anlæg til gavn for kommunens beboere.
Sognerådets svar var, at hvis foreningen selv ville betale det halve af omkostningerne, ville
sognerådet se velvilligt på at betale den anden halvdel. Året efter, 1859 foretog foreningen en
indsamling blandt byens borgere, og her indkom 2.275 kr. Og man gik så i gang med arbejdet.
Læhegnet mod vest blev efterplantet, og alle de gamle frugttræer og hække blev fjernet. Haven
blev nu omlagt efter en plan af havekonsulent Dixen, Skjern. Man fik foruden hjalp fra bl.a.
vognmand Mejner Mikkelsen, der kvit og frit ryddede arealet for træt, ligesom Magnus Olesen
stillede en traktor til rådighed, så man kunne få flyttet jord osv. Der skulle flyttes 4.00 kubikmeter
jord, købes græsfrø for 700 kr. Udgifterne var i alt 4.500 kr. og man manglede blot 500 kr., som
skulle have været investeret i et vandingsanlæg. Det var meningen at det nye anlæg skulle
anvendes til friluftsmøder om sommeren og planen var, at der på det forsænkede stykke på 1.500
m2 (hvor grundvandet kun står 30-40 cm under græstæppet) skulle anvendes til skøjtebane om
vinteren. I januar 1961 fik man så vand på græsset, som ved hjælp af frosten snart blev til en fin
skøjtebane, så der var ingen udgifter til borgerforeningen i forbindelse med anlæggelse af isen. I
1967 var der etableret en lystmast med tre kraftige armaturer, så man også kunne løbe om
aftenen. Og borgerforeningen sørgede også for at overrisle banen, da den eller kunne være ret
ujævn.
Pladsen blev i mange år blevet til sankthansfester med bål, hvor byens borgere mødtes, og hvor
der var båltale af kendt og mindre kendte personer. Ligeledes har der været 1. maj fester samt
grundlovsfester og lignende arrangementer på plænen. Haven har også i mange år dannet ramme
om sidste skoledag, bl.a. for eleverne fra kommuneskolen.

I 2019 besluttede foreningen Team Grå, at de ville arbejde for at renovere Forsøgshaven. Mange områder i haven bar præg af tidens tand og Friluftsscenen var både utæt og svær at anvende til ophold eller events.

Foreningen fik brugsretten over Forsøgshaven af Ringkøbing- Skjern Kommune og gik i gang med planer for et renoveringsprojekt.  Planen var at skabe en byhave, hvor aktivitet, oplevelser og naturen skulle være i højsædet. Byens institutioner blev kontaktet og projektets samarbejdspartnere blev: 

 • Tarm skole
 • Vestjysk Gymnasium
 • Sundhedscenter Vest
 • Pure Performance Fitness
 • Tarm Menighedsråd
 • Børneinstitutionen Klatretræet
 • Tarm Idrætscenter

Ved hjælp af fondsmidler og indsamling blandt borgere og virksomheder i Tarm by blev det muligt, at gennemføre projektet til en pris af 1.6 mill. kr.

Renoveringen afsluttes 5. juni 2021 og Forsøgshaven har nu:

 • Forhindringsbane med 21 forhindringer fordelt på ca. 1000 m.
 • Stiesystem med stenmel
 • Handicaptoilet
 • Friluftsscene med nyt tag og udvidet areal, samt handicapvenlig adgangsforhold
 • Kunst i form af 7 kunstfugle, som kunstren Ulla Haussø har tegnet med inspiration fra fuglene i Skjern Enge
 • Udendørs musikinstrumenter
 • Ophold med borde og bænke
 • Blomsterbede med græsser og biglade stauder
 • Multibane til beachvolley - og håndbold
 • Boldspilsområde
 • Børnebakke, sansesti og Møllehjul
 • Kvashegn
 • Vandhul med store sten til frøer og insekter
 • Vilde græs- og blomsterbede
 • Grillområde med bådebro
 • Silhuetter af insekter i den lille urørte skov
 • Plancher og videnstavler om naturen og biodiversitet
 • Bistader

Driften af Forsøgshaven varetages af Team Grå, samt Hold Grøn, som også er frivillige hjælper i Forsøgshaven under renoveringen.

I forbindelse med byggeri på Rådhusgrunden blev Kronprinsens Træ flyttet til Forsøgshaven.


 Dronningetræet, som også var placeret på Rådhusgrunden var i så dårlig stand, at det ikke kunne flyttes. Derfor skænkede Ringkøbing-Skjern Boligforening byen et nyt Dronningetræ ( rød-eg) som blev plantet i Forsøgshaven på Dronning Margrethes fødselsdag d. 16. april 2021.

Vej og park varetager plæneklipning og beskæring i haven.


I forbindelse med projekt Forsøgshaven er Team Grå og arbejdet med renoveringen blevet fulgt af Poul Bulow, journalist. 

Team Grå består af Margit Lærke, Lasse Nielsen, Svend Petersen og Bente Vyff Petersen

Sponsorer ved projektet i 2021